Több előadást játszottak a Hevesi Sándor Színházban, emelkedett a nézőszám

Több elő­adást ját­szott a Hevesi Sándor Színház a 2014/2015-ös évad­ban, mint a ko­ráb­bi évek­ben, ez­zel pár­hu­za­mo­san emel­ke­dett a né­zők szá­ma és nőtt a be­vé­tel is - ér­té­kel­te az el­múlt éva­dot a tár­su­lat évad­zá­ró ülé­sén az igaz­ga­tó.PEZ_7235-Medium-

Besenczi Árpád fon­tos mér­föld­kő­nek ne­vez­te, hogy nyer­tes pá­lyá­zat­tal újabb öt év­re szó­ló bi­zal­mat ka­pott a szín­ház ve­ze­té­se a fenn­tar­tó­tól. A tár­su­lat si­ke­re az elő­dök szín­vo­na­las és jó mun­ká­já­nak, va­la­mint an­nak a hit­nek kö­szön­he­tő, amellyel a szín­ház va­la­mennyi tag­ja – a mű­vé­szek­től kezd­ve a hát­tér­sze­mély­ze­tig – vég­zi a mun­ká­ját. „Megbecsülendő és di­csé­ret­re mél­tó do­log ennyi pén­zért, ilyen mun­ka­kö­rül­mé­nyek kö­zött szín­há­zat csi­nál­ni a vé­ge­ken” – fo­gal­ma­zott az igaz­ga­tó.

Elmondta, hogy az el­múlt évad­ban hat nagy­szín­pa­di be­mu­ta­tó volt a za­la­eger­sze­gi kő­szín­ház­ban. A leg­töb­ben A mi­nisz­ter fél­re­lép cí­mű elő­adást néz­ték meg, a pro­duk­ció ár­be­vé­te­le meg­kö­ze­lí­tet­te a 10 mil­lió fo­rin­tot. Az évad be­vé­te­le össze­sen 110 mil­lió fo­rint volt, 7 mil­lió fo­rint­tal több, mint egy év­vel ko­ráb­ban. A tár­su­lat 314 elő­adást ját­szott, a né­ző­szám meg­kö­ze­lí­tet­te a 73 ez­ret, a pro­duk­ci­ók­ra több mint tíz­ezer bér­le­tet vál­tot­tak – is­mer­tet­te az igaz­ga­tó. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol­gár­mes­te­re ki­emel­te: az el­múlt öt esz­ten­dő­ben Besenczi Árpád ve­ze­té­sé­vel és a kö­rü­löt­te lé­vő szak­mai stáb irá­nyí­tá­sá­val je­len­tős meg­úju­lá­son esett át a szín­ház. A vá­ros­ve­ze­tő az MTI-nek el­mond­ta, hogy a szak­mai szín­vo­nal mel­lett mind­ez meg­mu­tat­ko­zik a mű­sor­kí­ná­lat­ban és ab­ban is, hogy je­len­tő­sen emel­ke­dett a né­ző­szám. Az el­múlt öt év ered­mé­nyei alap­ján „nem le­he­tett más vá­lasz­tá­sa a köz­gyű­lés­nek, mint egy­han­gú­lag új­ra Besenczi Árpádot bíz­ni meg a szín­ház szak­mai, mű­vé­sze­ti ve­ze­té­sé­vel” – hang­sú­lyoz­ta Balaicz Zoltán.

Hozzáfűzte: a kö­vet­ke­ző esz­ten­dők­ben len­dü­le­tes fej­lő­dést, a mű­vé­sze­ti ér­té­kek­re va­ló oda­fi­gye­lést vár­ják el. A fenn­tar­tó sze­ret­né, ha to­vább foly­ta­tód­na a fi­a­ta­lok be­vo­ná­sa a szín­há­zi élet­be – je­gyez­te meg a tan­ter­mi desz­ka cí­mű nép­sze­rű kö­zép­is­ko­lás szín­há­zi prog­ram­ra utal­va. A 2015/216-os évad­ban nyolc nagy­szín­pa­di pro­duk­ci­ót mu­tat be a Hevesi Sándor Színház. Az évad el­ső elő­adá­sa ok­tó­ber 9-én Tolcsvay László-Müller Péter-Bródy János-szerzőhármas Doctor Herz cí­mű mu­si­cal­je lesz. Október 22-én a ma­gyar szár­ma­zá­sú Ephraim Kishon (Kishont Ferenc) A Házasságlevél cí­mű mű­vét lát­hat­ja a kö­zön­ség. Novemberben Tasnádi István A hul­lám cí­mű mű­vét ál­lít­ja szín­pad­ra Vidovszky György, ezt Krusovszky Dénes Az üveg­anya cí­mű tra­gi­ko­mi­kus já­té­ka kö­ve­ti Sztarenki Pál ren­de­zé­sé­ben. Műsorra tűz­nek két vi­lág­iro­dal­mi klasszi­kust is: Bertolt Brecht A sze­csu­á­ni jó­lé­lek cí­mű ze­nés drá­mát Csiszár Imre ren­de­zi, William Shakespeare A mak­ran­cos hölgy cí­mű víg­já­té­kát pe­dig Verebes István ál­lít­ja szín­pad­ra a sze­mé­lyi­ség meg­za­bo­lá­zá­sa al­cím­mel.

Az ál­ta­lá­nos is­ko­lák fel­ső ta­go­za­to­sai szá­má­ra ős­be­mu­ta­tót is tar­ta­nak: Turbuly Lilla za­lai szár­ma­zá­sú író Nekünk nyolc?! cí­mű szín­mű­ve mel­lett be­mu­tat­ják a Stefo Nantsou és Tom Lycos ál­tal jegy­zett Kövek cí­mű kri­mit is. A Kapukód név­vel jel­zett má­sik szín­há­zi so­ro­zat ke­re­té­ben is tar­ta­nak ős­be­mu­ta­tót. Az elő­adá­sok hely­szí­né­ül szol­gá­ló föld­szin­ti la­kás­ban a Szeretik a ba­nánt, elv­tár­sak? cí­mű mo­no­drá­mát ad­ják elő.

(MTI)

2015.06.05

webrádio.hu


Kapcsolódó oldalak: